ДОО №72 Дошкольная образовательная организация №72

Устав

БЕКИТЕМИН:
Бишкек шаардык мэриясынын
билим берүү башкармалыгынын
жетекчиси Мейрманова С.Ж
№______ «____»__________201__ж

У С Т А В

«Бишкек ш. Ленин районунун № 72 мектепке чейинки билим берүү уюму»
мекемеси

Бишкек ш. Ленин районунун №72 мектепке чейинки билим
берүү уюмунун уставы

1. Аты, жайгашкан жери (юридикалык дареги), уюштуруучу жөнүндөгү маалымат
1.1. Бишкек ш. Ленин районунун № 72 мектепке чейинки билим берүү уюму (мындан ары текст боюнча) уюштуруучунун өз ыктыяры менен мүлктүк мүчөлүк акы кошуунун негизинде түзүлгөн, коммерциялык эмес уюм болуп эсептелинет.
1.2. Толук аты:
Официалдуу тилде: Учреждение «Дошкольная образовательная организация № 72 Ленинского района г. Бишкек».
Мамлекеттик тилде:«Бишкек ш. Ленин районунун № 72 мектепке чейинки билим берүү уюму» мекемеси.
Орус тилинде: Учреждение ДОО № 72
Кыргыз тилинде: №72 МЧББУ мекемеси
1.3. Юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Ленин району
Чокморова265
1.4. Уюштуруучу-укуктук форма боюнча МЧББУ, ыкчам башкаруу укугунда негизделип, мектепке чейинки билим берүү программасын ишке ашырган, муниципалдык билим берүү мекемеси.
1.5. Бишкек ш. мэриясынын билим берүү башкармалыгы МЧББУнун уюштуруучусу болуп эсептелинет.
1.6. МЧББУ нун иш мөөнөтү чектелген эмес.

2. Жалпы жобосу
2.1. МЧББУ үзгүлтүксүз билим берүүнүн звеносу болуп, мамлекетин кепилдиги мененмектепке чейинки акысыз билим алуу укугуна ээ болуп, ушул уставдын Кыргыз Республикасынын «билим берүү » мыйзамы тарабынан аныкталган, ошондой элеКыргыз Республикасынын «Мектепке чиейинки билим берүү », «Коммерциялык эмес уюмдар » жөнүндө мыйзамдарынын негизинде иштейт.
2.2. МЧББУуюштуруучу тарабынан жактырылып, аныкталган бланк, штамп жана мөөргө ээ.
2.3. МЧББУ бардык каызматташтык маселелер боюнча эл аралык уюмдар, юридикалык жана жеке жактар, ошондой эле илимий-изилдөө, маданий-агартуу жана иштин башка түрлөрү менен өз алдынча белгиленген тартипте түздөн түз байланышты жүзөгө ашырат. Кызматташтыктын бардык түрлөрү келишимдин жана өз ара эсептешүүнүн негизинде ишке ашырылат.
2.4. МЧББУда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана негизги ишмердүүлүгүнө карама каршы келбеген профсоюздук жана коомдук уюмдар түзүлүшү мүмкүн.
2.5. МЧББУ билим берүү тармагында окуу, илимий, мадиний жана материалдык жардам алуу үчүн диний уюмдардан башка ар кандай анын ичинде эл аралык уюмдарга кайрыла алат.

Бишкек ш. Ленин районунун №72 мектепке чейинки билим
берүү уюмунун уставы

2.6. МЧББУнун Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын аткаруусун көзөмөлдөө Бишкек шаардык мэриясынын билим берүү башкармалыгы тарабынан ишке ашырылат.
3. МЧББУнун максаттары жана милдеттери
3.1. МЧББУ өз ишмердүүлүгүндө саясий максаттарды көздөбөйт, саясий иш чараларга, партияларга , саясий үгүттөргө жана саясий акцияларга катышпайт. МЧББУ түзүүнүн жана ишмердүүлүгүнүн негизги максаты мектепке чейинки балдарды тарбиялоо, дене бой жана психикалык саламаттыгын коргоо жана чыңдоо, жеке жөндөмдүүлүктөрүн өркүндөтүү жана балдарды багуу.
3.2. МЧББУ өз ишмердүүлүгүн төмөнкү маселелерди ишке ашыруу учун аткарат:
-балдардын ден-соолугунун коопсуздугу жөнүндө кам көрүү, туура тарбиясын өнүктүрүүгө кам көрүү жана баланын организминин чыйрылуусун оюндар жана физикалык көнүгүүлөр аркылуу өткөрүү, ошондай эле ооруларды алдын алуу боюнча иш чараларды өткөрүү;
— толук кандуу тамактанууну жүргүзүү;
— баланын мүнөөзүн, сөз, эрк, эс-акыл жөндөмдөрүн өнүктүрүү;
— көркөм тарбиялоону жузөөгө ашыруу, табият жана адамдар менен туздөн-түз баарлашуу, ар түрлүү оюндар жана сабактар: сүрөт тартуу, конструкциялоо, аңгеме, окуу, музыка, ырдоо, ошондой эле экскурсия жана сейилдөө жолу менен баланы курчап турган дүйнө менен тааныштыруу;
Өз алдынча өзүн-өзү кароодо көнүгүүнү үйрөтүү, өздүк гигиенаны аткаруу эрежелерин жана көнүгүүлөрүн көзөмөлдөгөндү өркүндөтүү;
-балдарды тартипке үйрөтүү, аларды уюштуруучулук жактан тарбиялоо, балдардын жана чоң кишилердин арасынан алып жүрүү, улууларды урматтоо, ата-энени сүйүү;
-балдардын түшүнүүсүнө жеткиликтүү болуш үчүн эне жаратылыштын байлыктарын, элдик чыгармачылыкты, өлкөнүн турмушундагы жарык окуяларды колдонуу менен, ата-мекенди, өз элин, армияны сүйүүнү үйрөтүү.
-балдардын психикалык саламаттыгын соктоого шарттарды түзүү, эмоционалдык бейпилдигин камсыз кылуу, ар бир баланын жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү.
-интенсивдүү методдорду иштеп чыгып, ишке киргизүү.
-ар бир баланын жеке жөндөмдүүлүктөрүн эске алуу менен, өзун жана интеллектулдыгын өнүктүрүү.
— баланы толук кандуу өнүктүрүүнү камсыз кылуу үчүн, үй бүлөө менен өз ара аракеттенүү.

4. Билим берүү-тарбиялоо процессин уюштуруу
4.1. МЧББУ 3 жаштан 7 жашка чейинки балдарды коомдук тарбиялоочу мектепке чейинки мекеме болуп эсептелинип, төмөнкү тайпалардан турат:

— кенже тобу 3 жаштан 4 жашка чейин;
— орто тобу 4 жаштан 5 жашка чейин;
— улук тобу 5 жаштан 6 жашка чейин;
— мектепке даярдоочу тобу 6 жаштан 7 жашка чейин.
Бишкек ш. Ленин районунун №72 мектепке чейинки билим
берүү уюмунун уставы
4.2. МЧББУда балдардын ден соолугун сактоого жана чыңдоого багытталган, алардын чыйрылуусу, жеке өнүктүрүүсү, интеллектуалдык жана жеке өркүндөөсү, баланын элестетүү жана чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү чаралардын комплекси жүзөгө ашырылат.
4.3. Бала менен тарбиячынын мамилеси кызматташуунун негизинде түзүлөт, баланын инсандыгын урматто жанаага жекече мамиле жасоого ылайык эркиндигин өнүктүрүүгө жол бериш керек.
4.4 МЧББУна киргизүү үчүн берүү зарыл: билим берүү борборунан жолдомо, ден соолугу тууралу маалым кат, туулгандыгы тууралу күбөлүк. Баланы киргизээрде МЧББУ менен ата эненин ортосунда (аларды алмаштырып туруучу тарап)келишим түзүлөт.
4.5. Бала ооруп калган учурда, санаториялык-курорттук дарылоону өтуудө, ата-энесинин эмгек өргүүсүндө анын МЧББУда оорду сакталып калат.
4.6.Балдар МЧББУнан чыгарылат:
— себептери жок бир айдан ашык келбесе;
— МЧББУ на анын андан ары келүүсүнө тоскол кылууда, баланын ден соолугу тууралу медициналык корутунду болгон учурда ;
-ата-энесини каалосу менен (аларды алмаштырып туруучу тарап)
-баланын тамактануусуна төлөбөгөндүгү үчүн;
4.7.МЧББУнан чыгарылгадыгы тууралу(аларды алмаштырып туруучу тарап) ата энеси кеминде 7 күн мурун билиши керек. Чечим чегерүү жөнүндө доо-арызБишкек шаардык мэрисынын билим берүү башкармалыгына МЧББУнун жазуу жүзүндөгү билдирүүсүн алгандан кийин бир айичинде берилиши мүмкүн.
4.8 .Топтордун толукталышы, «Мектепке чейинки билим берүү жана балдарды багуу» мамлекеттик стандартына ылайык ишке ашырылат.
4.9 .МЧББУун медициналык жактан тейлөө саламаттыкты сактоо органдары тарбынан ишке ашырылат.
4.10.Билим берүү программалары жаш курактык, физикалык, жеке жөндөмдүүлүктөрүн эске алуу менен ишке ашырылат.
4.11. МЧББУда балдарды окутуу жана тарбиялоо орус тилинде жүргүзүлөт.
4.12. МЧББУнун иштөө жана сабак режими Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлиги менен Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин макулашуусу менен нормативдик акттын негизинде аныкталат жана ички күн тартибинин эрежелеринде чагылдырылат.
4.13.Окуу формасу күндүзгү.
4.14. МЧББУда 4 жолку тамактануу уюштурулат.
4.15. Тамак аштын сапатын контролдоо, ар түрдүүлүгү, тамактардын витаминизациясы, тамак аштардын тизмеси, кулинардык иштетүү, тамактын чыгышы, тамак-аш блогунун санитардык абалы, туура сакталышы, азык түлүктөрдү сатып алуу мөөнөтун сактоону ишке ашыруу медициналык персоналга жана МЧББУнун директоруна жүктөлөт.

Бишкек ш. Ленин районунун №72 мектепке чейинки билим
берүү уюмунун уставы
5. Билим берүү процессинин катышуучуларынын
укуктары жана милдеттери
5.1. Тарбиялануучулар, мекеменин педагогикалык кызматкерлери, тарбиялануучулардын ата-энелери билим берүү процессинин катышуучулары болуп эсептелинет.
5.2. Катышуучулардын өз ара мамилелери кызматташтыктын, жеке урмат сыйдын, жалпы адамзаттык баалуулуктардын артыкчылыгынын негизинде курулат
5.3. К.Р.колдонуудагы мыйзамына жана балдардын укугу жөнүндөгү конвенциясына ылайык ар бир тарбиялануу кепилденет:
— коопсуздук жана ден соолук;
-физикалык жана психологиялык зордук-зомбулуктун бардык формаларынан коргоо;
— анын кадыр баркын коргоо;
— эмоциялык-инсандык баарлашуудагы керектөөлөрүн канаттандыруу
— жаш курагына жана жеке өзгөчөлүктөрүнө ылайык тамактанууда, уктоодо, эс алууда физиологиялык керектөөлөрүн канаттандыруу;
— анын кызыкчылыктарын, чыгармачылык мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү;
— мамлекеттик билим стандарттарына ылайык билим алуу;
— кошумча билим берүү кызматтарын алуу;
— жабдууларды берүү, окуу куралдары, оюндар, оюнчуктар;
5.4. Ата-энесилер укуктуу:
— балдарынын укугун жана кызыкчылыгын коргогонго;
— кеңеш берүүчү добуш укугу менен МЧББУнун педагогикалык кеңешинин ишине катышууга;
— балдар менен иштөөнү жакшыртуу боюнча, ошондой эле МЧББУнун иштөө режиминде кошумча акы төлөнүүчү кызматтарды уюштуруу боюнча сунуш киргизүүгө;
— МЧББУ менен ата энелердин ортосундагы келишимди мөөнөтүнөн мурда бузууга;
5.5. Ата энелер милдетүү:
— МЧББУнун уставынын талаптарын аткарууга;
— МЧББУ менен баланын ата энесинин ортосундагы келишимдин шарттарын сактоого;
— усавдын милдеттерин аткарууга МЧББУна жардам көрсөтүүгө
— ар бир айдын 10 чейин белгиленгенөлчөмдөМЧББУна баланы багуу акысын төлөөгө, бала ооруп калган учурда келген күндөрүнүкү гана төлөнөт;
— баланын келгенге мүмкүнчүлүгү жок болсо МЧББУна өз убагында кабарлоого;
5.6. МЧББУнун педагогдору укуктуу:
— МЧББУнун педагогикалык кеңешинин иштерине катышууга;
— МЧББУнун педагогикалык кеңешине шайланып же шайлаганга;
— өзүнүн кадыр-баркын жана ар-намысын коргоого;

Бишкек ш. Ленин районунун №72 мектепке чейинки билим
берүү уюмунун уставы
— МЧББУнун администрациясынан квалификацияны жогорулатууда, кызматтык нускамалардын, функционалдык милдеттерди аткарууда зарыл болгон шарттарды түзүп берүүнү талап кылууга;
— квалификацияны жана кесипкөйлүктү жогорулатууга;
— изденүүчүгө тиешелүү квалификациялык категориянын негизинде аттестациядан өтүүгө;
— илимий-эксперименталдык иштерге катышууга, өзүүнүн педагогикалык тажрыйбасын жайылтууга;
— МЧББУ нун буйруктарын жана тескемелеринбелгиленген мыйзамдык тартипте даттанууга;
— К.Р. мыйзамдарында белгиленген атайын жеңилдиктерди жана кепилдиктерди алууга;
5.7. МЧББУнун педагогдору милдетүү:
— МЧББУнун талаптарын аткарууга;
— кызматтык нускамаларды, ички тартиптин эрежелерин сактоого;
— балдардын коопсуздугуна жана ден-соолугуна кам көрүүгө;
— тарбия жана окуу маселелери боюнча уй-бүлөө менен кызматташууга;
— кесиптик көндүмдөрүнө жана билгичтикке ээ болууга, аларды дайыма өркүндөтүүгө;
— педагогикалык этиканын нормаларын сактоого;
— педагогикалык процессти сапатту жүргүзүүгө;
5.8. МЧББУнун кызматкерлери милдеттүү:
— балдардын коопсуздугуна жана ден-соолугуна кам көрүүгө;
— тартипти сактоого, чынчылдык жана ак ниеттүүлүк менен иштөөгө;
5.9. МЧББУнун кызматкерлери укуктуу:
— окуу-тарбия процессине катышууга;
— өндүрүштүк жыйындарга катышууга;
-ишти жакшыртуу боюнча сунуш киргизүүгө;
— администрациядан иштөө учун шарт түзүп берүүнү талап кылууга;
-окуу-тарбия иштерин уюштурууда жана жүргүзүүдөө педагогдорго жардам берүүгө;
— окуу-тарбия процессинин жабдууларын,жөлөк пулдарды даярдоодо жардам берүүгө;
-эртең мененки майрамдарга жана баша көңүл ачуучу башка иш-чараларга катышууга;
— К.Р. мыйзамдарында белгиленген тартиптебуйруктарды жана тескемелерди даттанууга;
-К.Р. мыйзамдарында каралган жеңилдиктерди жана үстөктөрдү алууга;

Бишкек ш. Ленин районунун №72 мектепке чейинки билим
берүү уюмунун уставы
6. МЧББУнун башкаруу органдары.
6.1 — МЧББУнун башкармалыгы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын актыларына жана Бишкек шаардык мэриясынын билим берүү башкармалыгынын менен бекитилген ушул жарлыгыгына ылайык ишке ашырылат.
6.2. -МЧББУнун жогорку башкаруу органынын функциялары Бишкек ш. мэриясынын билим берүү башкармалыгы тарабына ишке ашырылат.
6.3. Бишкек ш. мэриясынын билим берүү башкармалыгы тарабынан ишке ашырылат:
-МЧББУнун Директорун дайындайт жана кайра чакыртып алат;
-Кыргыз Республикасынын «мектепке чейин билим берүү» мыйзамынын аткарылышын көзөмөлдөйт;
— уставды өзгөртүүдө жана толуктоодо катышат жана бекитет;
— МЧББУдатүзүмдүк бөлүктөрдү түзүүгө (жоюга) макулдук берет;
— МЧББУдакайра өзгөртүп түзүү жана жоюу жөнүндө чечимдерди кабыл алат;
-МЧББУнун ишинин негизги багыттарын аныктоо, окуу пландарды жана алардын аткарылышы жөнүндө отчетту бекитүү;
— кызматкерлерге ардактуу наам жана сыйлыктарды берүү жөнүндөгү сунуштарды кароо;
6.4. МЧББУнун тарбия иштеринин негизги маселелерин кароо үчүн, балдарды окутуп жана тарбиялоодо, жогорку сапатын камсыз кылуу, маселелерди натыйжалуу чечүү үчүн, жамаатынын күч-аракеттерин бириктирүү милдетнде, Педагогикалык кеңеш түзүлөт.
6.5. МЧББУнун Педагогикалык кеңешин Педагогикалык кеңеш менен шайлануучу кеңештин Төрагасы жетектейт. Кеңештин курамына МЧББУнун педагогдору кирет. Педагогикалык кеңештин курамына кеңеш берүүчү добуш укугу менен МЧББУнун башка кызматкерлери, ошондой эле ата-энелер (аларды алмаштыруучулар) кире алышат.
6.6. Эгер катышкандардын курамы жарымынан кем эмес болсо, Педагогикалык кеңештин жыйналышы укуктуу болуп саналат. Эгерде катышкандардын жарымынан көбү добуш бесе, кеңештин чечими кабыл алынды деп эсептелет.
6.7. Педагогикалык кеңештин компетенциясына төмөнкүлөр кирет:
— МЧББУда ишке ашыруу үчүн,балдарды окутуу жана тарбиялоо, программалар, жанатарбиялоо-билим берүү ишитерин аныктайт;
— билим берүү процессинин методу жана формасы жана башка маселелери боюнчаар кандай топтордогу балдар менен иштөөнүн методикалык багыттарын талкуулайт;
— квалификацияны жогорулатуу жана кадрлары даярдоо маселелерин карайт;
— МЧББУ ата-энелер менен тарбиялануучулардын келишиминин долбоорун иштеп чыгуу жана бекитүү;
6.8. МЧББУнун өз компетенциясынын чегинде түздөн-түз жетекчилик кылат жана уставга ылайык МЧББУнун мүдүрү жүзөгө ашырат.
6.9. МЧББУнун Директору Билим берүү Башкармалыгынын жетекчиси тарабынан ишке алынат жана иштен бошотулат.
Бишкек ш. Ленин районунун №118 мектепке чейинки билим
берүү уюмунун уставы

МЧББУнун Директору:
— МЧББУнун ишинин натыйжасы үчүн жеке жоопкерчилик тартат, мыйзамдарга ылайык аракеттенет, МЧББУнун атынан бардык мекемемерде, уюмдарда атайын ишеним каттары жок сунуштайт;
— К.Р. мыйзамдарына ылайыкМЧББУнун мүлкүн жана каражаттарын тескейт, келишимдерди түзөт, банкта эсептерди ачат;
-компетенциянын чегинде ДиректорМЧББУнун педагогдоруна жана кызматкерлеринемилдеттүү түрдө аткаруу үчүн буйруктарды жана көрсөтмөлөрдү берет;
— МЧББУнун кызматкерлерине коюлган функционалдык талаптарын бекитет;
— ишке кабыл алат жана иштен бошотот;
Бишкек ш. Ленин районунун №72 мектепке чейинки билим
берүү уюмунун уставы
— белгиленген тартипте кызматкерлерли сыйлоо маселесин чечет;
— өзүнүн компетенциясынын чегинде кызматтык нускамалар жана башка локалдуу ченемдик актыларды, ички эмгек тартидибин эрежелерин чыгарат жана бекитет,
— Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинин негизинде ички эмгек тартибинин эрежелери бузган адамдарга тартриптик жазаларды колдонот.
— медициналык кызматкерлер менен бирге тамак аштын сапатына көзөмөл жүргүзөт, тамактын витаминизациясы, ар түрдүүлүгү, тамактын туура кошулушу, кулинардык иштетүүсү, тамактын чыгышы, тамак-аш блогунун санитардык абалы, туура сакталышы, тамак-аш сатып алуу мөөнөтүн көзөмөлдөө;
— ушул уставга жана колдонуудагы мыйзамдарына каршы келбеген функционалдык милдеттерине тиешелүү башка укуктарды жүзөгө ашырат.
6.10. МЧББУда ата-энелер комитети түзүлүшү мүмкүн.
6.11. МЧБУУжана ата энелердин ортосундагы систематикалык байланышты түүзүү максатында ата-энелер комитети түзүлөт.
6.12. ата-энелер комитети өкүлчүлүктүү органы катары, МЧББУнун ишине жардам берүүгө чакырылган жана бардык ата-энелердин мыйзамдуу талаптарын аткарууну уюштуруу, МЧББУнун ишин жана жашоо шарттарын түзүүгө катышуу;
6.13. Ата-энелер комитети укуктуу:
— МЧББУнун иштерин уюштуруу боюнча сунуш киргизүүгө;
— дайыма балдардын тамак-ашынын сапатын көзөмөлдөөгө;
— МЧББУна жардам көрсөтүү максатында уюмдар мене байланыш түзүүгө;
— МЧББУнун абалы жана келечеги жөнүндөгү директордун отчетун угууга;
— үй-бүлөлүк балдарды тарбиялоо менен байланышкан маселелерге уруксат берүүгө;
— эртең мененки майрамдарды, көңүл ачууга каралган билим берүү программаларын уюштуруп жана өткөрүүгө катышууга;
— МЧББУнун педагогикалык жана өндүрүштүк кеңешмелерине катышууга;
Бишкек ш. Ленин районунун №72 мектепке чейинки билим
берүү уюмунун уставы
6.14. Ата-энелер комитети милдеттүү:
— (кеминде жылына 2 жолу) жалпы ата-энелер чогулушунда отчет берүүгө
-балдар менен иштөөнү уюштурууга катышууга;
— МЧББУнун материалдык жана техникалык базасын чыңдоодо катышууга;
— педагогдор менен тарбиялануучулардын үй-бүлөлөрү менен байланышты түзүүгө;
— балдардын коопсуздугу жана ден соолугу боюнча иш чараларды уюштурууга;
— өзүнүн чечимдерин МЧББУнун Директору менен макулдашууга;
6.15. — иштеп жаткан «Камкордук кеңеши жөнүндө» мыйзамынын негизиндеМЧББУда камкордук кеңеши түзүлүшү керек;

7. МЧББУнун кызматкерлеринин штатын түзүүнүн тартиби,
шарттары жана эмгек акы төлөөнүн тартиби.
7.1. Мектепке чейинки билим берүү мекемесинин кызматкерлерине жумуш берүүчү болуп ушул мекеме эсептелинет.
7.2. Окутуучулук штаттын курамын жана персоналдарды Райондук билим берүү борбору бекитет.
7.3. Педагогикалык ишке кызматы жана адистиги боюнча билими жөнүндөгү документтер менен тастыкталган, профессионалдык, педагогикалык квалификациясы бар адамдар кабыл алынат.

Бишкек ш. Ленин районунун №72 мектепке чейинки билим
берүү уюмунун уставы

7.4. Адамдар кылмыштардын айрым түрлөрү үчүн соттолгон болсо, бул ишке соттун өкүмү менен же медициналык көрсөткүчтөр боюнча тыюу салынса, мектепке чейинки мекемесиндеги педагогикалык кызматка киргизилбейт. Тиешелүү медициналык карама-каршы көрсөткүчтөрдүн жана кылмыштын түрлөрүнүн тизмеси Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан беелгиленет.

8. Финансылык жана чарба иштеринин түзүмү жана тартиби, каржылоо булактары, МЧББУ ишинин материалдык техникалык жактан камсыз кылуу.

8.1. Уставдык билим берүү ишин камсыз кылуу максатында МЧББУнун артынан объектилер бекитилет(жер, имарат, мүлк комплекстери, жабдуулар ошондой эле керектөө жана башка багыттагы зарыл бар башка мүлктөр

Бишкек ш. Ленин районунун №72 мектепке чейинки билим
берүү уюмунун уставы
8.2. МЧББУга бекитип берилген менчик объектилери анын оперативдүү башкаруусунда турат. Жаңыдан сатылып алына турган бюджеттик каражаттардын эсебинендеги мүлк, МЧББУнун ыкчам башкаруусуна кирген мүлктүн курамына киргизилет. МЧББУ ишенилип берилген мүлктү натыйжалуу пайдалануу жана сакталышы үчүн жоопкерчилик тартат.
8.3. уюштуруучу тарабынан берилген мүлктүн жеке менчик укугу жана башка объектилерМЧББУна таандык.
8.4. МЧББУнун каржылоо булактары болуп төмөнкүлөр саналат:
— Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан тыюу салынбагаг ар кандай булактар;
— жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн акча каражаттары;
— ишканалардан, уюмдардан, коомдук фонддордон, коомдук бирикмелерден, юридикалык жана жеке жактар тарабынан, ыктыярдуу төгүмдөрдөн, кайрымдуулук жардамдардан жана атайын фонддордон акысыз берилген акча каражаттары;
-МЧББУнун уруксаты менен кошумча ача төлөп билим берүү кызматтарынан түшкөн кирешелер;
8.5. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде, МЧББУна салыктын жеңилдиктери жана башка жагымдуу артыкчылыктар берилет.
8.6. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбеген, ыктыярдуу негизде кошумча акы төлөнүп, билим берүү кызматтары көрсөтүлөт. Мектепке чейинки билим берүү мекемесине түшчү каражаттардын баардыгы анын кирешелери болуп эсептелет жана материалдык, техникалык жана окуу-методикалык базасын өнүктүрүүгө, ошондой эле окуу процессин камсыздоого кайра инвестицияланат.
8.7. МЧББУ өз каражаттарын өз алдынча тескейт жана өзүнүн материалдык-техникалык базасын өнүктүрөт, материалдык формалардын дем берүү жана МЧББУнун кызматкерлерине материалдык жардамдарынын өлчөмдөрүн белгилейт.
9. МЧББУда эсепке алуу жана отчеттуулук
9.1. МЧББУ Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык Райондук билим беруу борборунун борборлоштурулган бухгалтериясы аркылуу өз ишинин натыйжаларынагы оперативдүү жана бухгалтердик эсепти ишке ашырат, белгиленген формада статистикалык жана бухгалтердик отчеттуулукту жүргүзөт.
Бишкек ш. Ленин районунун №72мектепке чейинки билим
берүү уюмунун уставы
10. Кызмат адамдарынын жоопкерчилиги
10.1. Ушул уставга кызмат адамдары тарабынан милдеттенмелер талаптагыдай аткарылбаган же аткарбаган учурда, мекемеге зыян келтигрен учурда, Уюштуруучу ар бир кызмат адамдарынан ордун толтурууну талап кылууга укуктуу.
10.2.1. Кызмат адамдарын шайлоо жана кайра чакыртып алуу Мекеменин Уюштуруучусунун чечими менен жүргүзүлөт. Башкаруу органдарына шайланган адамдар, кайра чексиз жолу шайлана алышат. Уюштуруучунун чечими боюнча, Мекеменин кызмат адамдарынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурун токтото алат.
10.2.2. Кызмат адамдарын кайра чакырып алуу тартиби ишке ашырылат:
— Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана ушул уставды дайыма бузган учурда;
— түз кызматтык милдеттерин аткарбаганда;
— Мекеменин Уюштуруучусунун чечими менен.
11. Уставга өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн тартиби, МЧББУун
жоюу жана кайра уюштуруу.
11.1. Мекеменин уставына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү, үставдын жаңы редакциясын бекитүү,өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү Мекеменин Уюштуруучусунун чечиминин негизинде жүргүзүлөт. Эгер ушул уставдын жоболорунун бири жараксыз болуп калса, анда бул калган жоболорун токтотуу аракетинин себеби болот. Жараксыз деп таанылган жобо, берилген укука карата башка жобо менен алмаштырылышы керек.

Бишкек ш. Ленин районунун №72 мектепке чейинки билим
берүү уюмунун уставы

11.2. МЧББУ жоюу жана кайра өзгөртүп түзүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.
— МЧББУнун уюштуруучусунун чечими менен;
— соттун чечими менен;
11.3. Жоюлган учурда, Мекеменин Уюштуруучусу жоюу балансын беките турган жоюу комиссиясын дайындайт. Эгерде башкасында Кыргыз Республикасынын укуктук актылары каралбаса, Мекеменин кредиторлор менен эсептешкенден кийинки калган акча каражаттары жана башка мүлкү мекеменин менчик ээсине өткөрүлүп берилет.
11.4. Жоюлган учурда уюмдаштыруучу ата-энелердин, мыйзамдуу өкүлдөрдүн маакулдашуусу менен балдарды башка МЧББУна которуу жоопкерчилигин алат.
11.5. МЧББУнун токтоп калышы Кыргыз Республикасынын билим берүү Министрлиги тарабынан ишке ашырылат.

Бишкек ш. Ленин районунун №72 мектепке чейинки билим
берүү уюмунун уставы
11.5. Юридикалык жактын кредиторлордун талаптарын канааттандыруудан кийинки мүлкү,бул мүлктүн бар болгон кездеги буюм укуктары же бул юридикалык жака карата милтеттүү укуктары анын уюштуруучуларына (катышуучуларына) берилет.
11.7. МЧББУнун иш процессинде пайда болгон документтер ,Кыргыз Республикасынын «утуттук архивдик фонду» мыйзамынын талаптарына ылайык жоюлган учурда сакталууга жана пайдаланууга тийиш.

12. Кортунду жоболор.
12.1. Ушул уставда чагылдыруу таппаган МЧББУнун ишинин маселелери Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен жөнгө салынат.

Директор Потапова Г.К